Balkan ethnic maps
Maps from Zhivko Voynikov

Voynikov map 01
Voynikov map 02
Voynikov map 03
Voynikov map 04
Voynikov map 05
Voynikov map 06
Voynikov map 07
Voynikov map 08
Voynikov map 09
Voynikov map 10
Voynikov map 11
Voynikov map 12
Voynikov map 13
Voynikov map 14